KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması PP Yapı Adi Ortaklığı(“PP Yapı” veya Şirket”) olarak bizim için son derece önemli olup, Kişisel Verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, inşaat ortaklığı olarak proje ve kampanyalarımızdan faydalanan kişiler dâhil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin KVK Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu‘nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

1.VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, PP Yapı tarafından sağlanan hizmet ve PP Yapı’nın faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, PP Yapı Adi Ortaklığı birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. PP Yapı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, PP Yapı ile iletişime geçtiğinizde, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Veli/Öğrenci sistemlerine kaydolmanız durumunda Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda PP Yapı’nın sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.

PP Yapı’nın Kişisel Veri işleme amacı ve dayanağı kayıtlı bulundukları sicillerde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Şirketimiz, eğitim ve öğretim kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıda belirtildiği üzere, Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları dâhilinde toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

PP Yapı, toplanan Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki şekillerde aktarabilmektedir;

  1. Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere

İşbu Aydınlatma metninde belirtilen şartlar ve koşullara bağlı kalmayı kabul edilmesi şartıyla PP Yapı, bir birleşme, tasfiye, yeniden yapılanma ve benzer kurumsal gelişmeler veya varlıklarımızın tamamının veya büyük ölçüde satılması durumunda, kişisel veriler de dahil olmak üzere topladığımız bilgilerin alıcı tarafa devredebilir.

PP Yapı, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. PP Yapı, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Veri Sahibin talebi üzerine silecek veya yok edecektir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebiniz niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsam Veri Sahibi olarak;

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu ıslak imzalı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla Şirket adına, İstasyon, sarraf sokak no:2, 34940 Tuzla/İstanbul ,Türkiye adresine göndererek iletebilir veya ilgili başvuruyu …..kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca PP Yapı’ya daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@ppyapi.com.tr  iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE İMHA SÜRECİ

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Şirket Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak, Şirket tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

6. SORULAR VE ŞİKAYETLER

İşbu Aydınlatma Metni, uygulama veya araştırmaya katılım ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda lütfen bizimle info@ppyapi.com.tr e-mail adresinden iletişime geçiniz.